Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LASER COINS  (wersja 01.07.2021r.)

 

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. POSTANOWIENIA GŁÓWNE

3. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE LASER COINS

4. PUNKTY

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.laser.tools prowadzony jest przez Kaję Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą V-ZONE Kaja Kubiak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Traugutta 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5993214015, REGON 369077264, adres poczty elektronicznej: sklep@laser.tools, numer telefonu: 606 671 777.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

ORGANIZATOR – Kaja Kubiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą V-ZONE Kaja Kubiak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Traugutta 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5993214015, REGON 369077264, adres poczty elektronicznej: sklep@laser.tools, numer telefonu: 606 671 777.

LASER COINS – punkty rabatowe przyznawane na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, za zakupy, opinie oraz inne akcje Organizatora.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

REGULAMIN SKLEPU - główny regulamin określający współpracę Uczestnika z Organizatorem

UCZESTNIK – osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym oraz wyraziła zgodę na udział w Programie Lojalnościowym

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.laser.tools

PROGRAM - Program Lojalnościowy LaserCoins

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

2. POSTANOWIENIA GŁÓWNE

2.1. Program organizowany jest w na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Program rozpoczyna się w dniu 01.06.2021r. i trwa do odwołania

 

3. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE LASER COINS

3.1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu jednocześnie rejestruje się do Programu Lojalnościowego Laser Coins prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu podczas akceptacji Regulaminu Sklepu.

3.2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat oraz posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3.3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

 

4. PUNKTY

4.1 Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.

4.2 Za każde wydane 100 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punkt o łącznej wartości 3 złotych. Minimalna kwota zakupów punktowanych to 10 zł za które Uczestnik otrzyma 1 Punkt. Klient otrzymuje punkty za pełne kwoty w zaokrągleniu do 10 zł. Przykładowo jeśli klient robi zamówienie na 558 zł otrzymuje 55 pkt. System nie zaokrągla pojedynczych złotówek - nie są brane pod uwagę przy naliczaniu punktów.

4.3 Punkty przyznawane są wszystkim zarejestrowanym użytkownikom. 

4.4 Punkty naliczone są na wszystkie produkty z oferty sklepu.

4.5 Punkty naliczane są w momencie opłacenia zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem punkty naliczone będą w momencie zwrotu pobrania na konto Sklepu internetowego.

4.6 Punkty będą odejmowane od konta klienta w przypadku anulowania lub zwrotu zamówienia.

4.7 Dodatkowo premiowane w programie jest:

4.7.1 dodanie opinii o produkcie za które Uczestnik otrzymuje 30 Punktów

4.7.2 zapis do Newslettera za który Uczestnik otrzymuje 50 Punktów

4.7.3 inne akcje prowadzone przez Sklep Internetowy wg informacji i regulaminów promocyjnych

4.8 Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

4.9 Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 2 lata od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.

4.10 Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu Internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych oraz za zakupy w sklepie stacjonarnym.

4.11 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

4.12 Organizator zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych Punktów w ramach różnego typu akcji prowadzonych przez Organizatora.

 

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1 Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w punkcie 4.2 niniejszego Regulaminu.

5.2 Uczestnik może wymienić punkty na zakwalifikowane do wymiany produkty w sklepie - dostępne na liście produktów do wymiany.

5.3 Uczestnik może wymienić punkty na kupon rabatowy o równowartości zebranych punktów - w tym celu konieczny jest kontakt ze sklepem (sklep@laser.tools). Kupon generowany jest indywidualnie w ciągu maksymalnie kilku dni od chęci zgłoszenia. Kupon pomniejsza saldo punktów o jego równowarość zgodnie z przelicznikiem

5.4 Uczestnik może wymienić punkty tylko podczas zakupów w sklepie na minimum 200 zł. Maksymalnie uczestnik może odebrać 4 nagrody w ramach 1 zamówienia. 

5.5 Uczestnik może jednorazowo wymienić 5000 pkt. 

5.6 Uczestnik wymieniając punkty na nagrodę godzi się na na symboliczną opłatę w wysokości 1 zł za każdą nagrodę. 

5.7 W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

5.8 W przypadku zwrotu Produktów nabytych w Sklepie internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w punkcie 5.2 powyżej, udzielony i wykorzystany rabat zostanie zwrócony Uczestnikowi zwracającemu towar. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikowi unikalny kod rabatowy o wartości zwróconego Produktu, zgodnej z wartością Produktu z dnia jego nabycia.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1 Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: sklep@laser.tools  lub pisemnie na adres: LASER TOOLS, ul. Traugutta 6, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

6.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).

6.3 Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

6.4 O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z punktem 6.2 powyżej sposób.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego

7.2 W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.3 Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium